Naruszenie praw pacjenta – nieudzielenie świadczeń medycznych

Przed sądem zakończyliśmy sprawę młodej kobiety, która w wyniku zaniedbań personelu medycznego, przebywając na oddziale straciła dziecko w 40 tygodniu ciąży. Otrzymaliśmy już w tym zakresie pełne zadośćuczynienie, a sprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem. Jednakże obok uzyskanych już świadczeń wystąpiliśmy dodatkowo z roszczeniami o naruszenie praw pacjenta, w związku z brakiem udzielenia świadczeń medycznych i na drodze przedprocesowej zawarliśmy ugodę w wysokości 30.000 zł. Klientka była już zmęczona wcześniej długotrwałym procesem i uznaliśmy, iż ugoda w tym przypadku będzie dla niej korzystna.

 

Lekarz spisujący informacje na temat pacjenta 1